Η παρακάτω πρότυπη φόρμα αφορά το Στάδιο Διεξαγωγής της Διαβουλευτικής Διαδικασίας και συμπληρώνεται τόσο από το οικείο εθνικό ή περιφερειακό Γνωμοδοτικό όργανο, όσο και από τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στην εκάστοτε Διαβούλευση.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του