Το Έργο διαμορφώνει το πλαίσιο για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών. Μέσω του Έργου επιδιώκονται

  • Η ενίσχυση, διεύρυνση και θεσμική αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχικότητας μέσα από τη διασφάλιση ολοκληρωμένων διαβουλεύσεων σε κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και η μέγιστη δυνατή πλαισίωση και επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών
  • Η έγκαιρη πρόληψη συγκρούσεων και αντιθέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από την καταγραφή των απόψεων των εμπλεκομένων σε κρίσιμα θέματα, που τίθενται σε διαβούλευση.
  • Η βελτίωση των σχέσεων της κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την κοινωνία μέσω της ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας τους.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για διαβούλευση σε ζητήματα μείζονος περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος και για την πρόληψη εν δυνάμει αντιθέσεων και συγκρούσεων.
  • Η διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τον ΟΜΠΔ και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε αυτόν.
  • Η παρακολούθηση και εφαρμογή της πιλοτικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του