Η ελληνική Ο.Κ.Ε. (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό, δηλαδή, σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία και ισότητας των δύο φύλων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 82 παρ.2 του Συντάγματος, αποστολή της Ο.Κ.Ε. είναι «η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως, για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν».

Στο παραπάνω πλαίσιο, ενέταξε και υλοποιεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 2020», την πράξη «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με κωδ. MIS 5007919. Μέσω της εν λόγω πράξης, υλοποιείται το έργο «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας - Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης».

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου κοινωνικής διαβούλευσης που εμπεριέχει το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το συνδέει με τον εθνικό κοινωνικό διάλογο και τη νομοθετική διαδικασία της κεντρικής διοίκησης.

Η ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) χρησιμοποιεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) ως κεντρικό κόμβο ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού δικτύου ενημέρωσης, διασύνδεσης και διοικητικής διαχείρισης όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία λειτουργίας του Μηχανισμού Διαβούλευσης, της προβολής των περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας, καθώς και προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του