Η διενέργεια διαβούλευσης αναλύεται σε τέσσερα (4) διακριτά στάδια:

Προπαρασκευαστικό Στάδιο

Ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία μιας διαβούλευσης, καθώς σε αυτό το στάδιο διενεργούνται προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις, (συνήθως εσωτερικού χαρακτήρα), μεταξύ των εμπλεκόμενων, με σκοπό τον καθορισμό των στόχων της διαβούλευσης, του εύρους συμμετοχής και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο αυτό ενημερώνονται οι δυνητικοί συμμετέχοντες για το θέμα, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων.

Βήματα Προπαρασκευαστικού Σταδίου Διαβούλευσης

Στάδιο Διεξαγωγής Διαβούλευσης

Κατά το στάδιο αυτό, οι συμμετέχοντες ξεκινούν τις διαδικασίες διαβουλεύσεις, (τοπικές, ηλεκτρονικές ή συνδυασμό των δύο), αξιοποιώντας εργαλεία διαβούλευσης, όπως η Συζήτηση (Debate) και η Ψηφοφορία (Voting).

Το σύνολο των απόψεων και προτάσεων που διατυπώνονται κατά τη διαδικασία διαβούλευσης καταγράφονται, καθώς δύνανται να αποτελέσουν χρήσιμη εισροή για τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

Ο Συντονισμός της Διαβουλευτικής Διαδικασίας αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διεξαγωγή της Διαβούλευσης.

Βήμα Σταδίου Διενέργειας Διαβούλευσης

Στάδιο Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων

Κατά το στάδιο αυτό διαμορφώνεται το αποτέλεσμα της διαβούλευσης σε ένα συμπαγές κείμενο (Γνώμη), ενώ ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει την τελική απόφαση, η οποία δύναται να ενσωματώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Ενημερώνονται οι συμμετέχοντες για την τελική απόφαση, ώστε να αναγνωριστεί η συμμετοχή τους, δράση που αποσκοπεί στην επανειλημμένη συμμετοχή τους σε μελλοντικές διαβουλεύσεις.

Βήματα Σταδίου Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων

Στάδιο Αξιολόγησης των Διαδικασιών Διαβούλευσης

Η αξιολόγηση της διαβούλευσης αποτελεί ουσιώδες εργαλείο ανατροφοδότησης που αποσκοπεί στη βελτίωση των μελλοντικών διαβουλεύσεων.

Βήμα Σταδίου Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαβούλευσης
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του