Για την υποστήριξη των σταδίων διαβούλευσης προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων πρότυπων εντύπων, ώστε να επιτυγχάνεται τυποποιημένη παρουσίαση του υλικού κάθε διαβούλευσης και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων κάθε διαβούλευσης. Τα πρότυπα έντυπα δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τα Γνωμοδοτικά όργανα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κατά τα στάδια της Διαβουλευτικής Διαδικασίας. Συνοπτικά, τα πρότυπα έντυπα παρατίθενται στον επόμενο πίνακα και αναλυτικά σε σχετική ενότητα του Παραρτήματος.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του